ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

  1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο υποσέλιδο αυτής της ιστοσελίδας.

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το παρόν AVISO ΝΟΜΙΚΑ ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της όπου-sleeping.com και τους χρήστες σε σχέση με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, χωρίς να θίγεται το γεγονός ότι πού-κοιμάσαι.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το περιεχόμενό του, εκείνα που δημοσιεύονται κατά τη στιγμή της πλοήγησης είναι έγκυρα.

Με την περιήγηση, την προβολή και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου αποκτάτε την ιδιότητα του χρήστη και ως εκ τούτου συνεπάγεται εκ μέρους σας την ρητή αποδοχή όλων των ρητρών που αναφέραμε σε αυτήν τη νομική ειδοποίηση καθώς και των υπόλοιπων συγκεκριμένων προειδοποιήσεων ή ρητρών που έχουν τεθεί στα διάφορα τμήματα για την πρόσληψη, χρήση υπηρεσιών, προϊόντων, επιγραφών ή τμημάτων της σελίδας.

Συνεπώς, εάν δεν αποδεχτείτε τις ρήτρες που καθορίζονται στην παρούσα Νομική Σημείωση, πρέπει να αποφύγετε την πρόσβαση ή / και τη χρήση των υπηρεσιών ή / και του περιεχομένου που έχετε θέσει στη διάθεσή σας στην Ιστοσελίδα, συνεχίζοντας να την εγκαταλείπετε.

όπου-sleeping.com μπορεί να τερματίσει, να αναστείλει ή να διακόψει, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας, χωρίς τη δυνατότητα του Χρήστη να ζητήσει αποζημίωση.

  1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ως χρήστης του ιστότοπού μας, είστε υποχρεωμένοι να μην χρησιμοποιήσετε τη σελίδα για να πραγματοποιήσετε δραστηριότητες αντίθετες προς τους νόμους, την ηθική, τη δημόσια τάξη και, γενικά, να κάνετε χρήση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Νομική Σημείωση. Επίσης, σας υποχρεώνει να μην πραγματοποιείτε δραστηριότητες διαφήμισης ή εμπορικής εκμετάλλευσης στέλνοντας μηνύματα που χρησιμοποιούν μια εσφαλμένη ταυτότητα.

όπου-sleeping.com ενεργεί αποκλειστικά ως υπεύθυνος για τη σελίδα ως πάροχος υπηρεσίας πληροφόρησης και περιεχομένου, είτε με δικές της υπηρεσίες είτε με υπηρεσίες τρίτων με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες, χωρίς να είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που, σε αντίθεση με Υπό αυτές τις συνθήκες, οι χρήστες μπορούν να στείλουν ή να δημοσιεύσουν, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ειλικρίνεια και τη νομιμότητά τους.

όπου-sleeping.com μπορεί να διακόψει την υπηρεσία της Σελίδας που χρησιμοποιείται από τον χρήστη και να επιλύσει αμέσως τη σχέση με τον χρήστη εάν ανιχνεύσει τη χρήση της σελίδας ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί που μπορεί να θεωρηθούν αντίθετες προς ό, τι έχει εκφραστεί. στην παρούσα Νομική Σημείωση

Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών και η χρήση τους περιορίζονται στους χρήστες σε 18 χρόνια. πού-κοιμάσαι.com υπενθυμίζει στους χρήστες της νόμιμης ηλικίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ανηλίκους, ότι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο να καθορίσουν ποιες υπηρεσίες ή / και περιεχόμενο δεν είναι κατάλληλες για την ηλικία των τελευταίων. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η πρόσβαση και η εγγραφή από ανηλίκους, θα τεκμαίρεται ότι η πρόσβαση αυτή έγινε με προηγούμενη και ρητή εξουσιοδότηση των γονέων, των κηδεμόνων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, πού-κοιμάσαι.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διεξάγει όσες επαληθεύσεις και ελέγχους κρίνει σκόπιμους από την άποψη αυτή.

όπου-sleeping.com σας ενημερώνει ότι υπάρχουν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που σας επιτρέπουν να φιλτράρετε και να αποκλείετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες, έτσι ώστε οι γονείς ή κηδεμόνες, για παράδειγμα, να μπορούν να αποφασίζουν ποια είναι τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες Internet στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ανήλικοι και ποια όχι.

Σε κάθε περίπτωση πού-κοιμάσαι.com θα είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχουν οι χρήστες, έτσι ώστε ο καθένας από αυτούς να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που παρέχονται πού-κοιμάσαι.com Είναι επαρκής, ακριβής, επικαιροποιημένη και ακριβής ή, αντίθετα, από τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψη ποιότητας και αληθείας των δεδομένων.

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

όπου-sleeping.com δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές ή χωρίς σφάλματα ή ότι η ελεύθερη χρήση τους από τον χρήστη δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η καλή ή κακή χρήση αυτής της σελίδας και του περιεχομένου της υπάγεται στην ευθύνη του χρήστη.

Ομοίως, η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά ή αναμετάδοση, εν όλω ή εν μέρει, των πληροφοριών που περιέχονται στη σελίδα, ανεξαρτήτως του σκοπού και των μέσων που χρησιμοποιούνται για αυτήν, χωρίς προηγούμενη έγκριση της πού-κοιμάσαι.com

  1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στη σελίδα μας, εκτός από τους συνδέσμους προϊόντων, μπορείτε να συμπεριλάβετε συνδέσμους ή συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Επαναλαμβάνουμε ότι οι σελίδες που ανήκουν σε αυτά τα τρίτα μέρη δεν έχουν αναθεωρηθεί ούτε υπόκεινται σε ελέγχους πού-κοιμάσαι.com , έτσι πού-κοιμάσαι.com Δεν μπορείτε να θεωρήσετε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ούτε για τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής ή για την επεξεργασία των προσωπικών ή άλλων δεδομένων που ενδέχεται να προκύψουν.

όπου-sleeping.com συνιστά προσεκτική ανάγνωση των όρων χρήσης, της πολιτικής απορρήτου, των νομικών ειδοποιήσεων και / ή παρόμοιων αυτών των ιστότοπων.

Αν ενδιαφέρεστε να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση με οποιαδήποτε από τις σελίδες του πού-κοιμάσαι.com Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του, αποκτώντας ρητή συγκατάθεση για τη δημιουργία του συνδέσμου. πού-κοιμάσαι.com διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί στην ενεργοποίηση συνδέσμων στον ιστότοπό της.

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

όπου-dormir.com δεν θα είναι άμεσα ή επικουρικά υπεύθυνη για:

Η ποιότητα της υπηρεσίας, η ταχύτητα πρόσβασης, η σωστή λειτουργία ή η διαθεσιμότητα ή η συνέχεια της λειτουργίας της σελίδας.

Ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον εξοπλισμό του χρήστη λόγω της χρήσης του.

Οι περιπτώσεις στις οποίες ένα τρίτο μέρος, που παραβιάζει τα καθορισμένα μέτρα ασφαλείας, αποκτά πρόσβαση στα μηνύματα ή τα χρησιμοποιεί για την αποστολή ιών υπολογιστών.

Τα κακία και τα ελαττώματα κάθε είδους περιεχομένου που μεταδίδονται, διαδίδονται, αποθηκεύονται ή διατίθενται.

Η νομιμότητα, η αξιοπιστία και η χρησιμότητα των περιεχομένων που μεταδίδουν οι χρήστες με τη χρήση της σελίδας ή των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν, καθώς και την αξιοπιστία ή την ακρίβειά της. πού-κοιμάσαι.com δεν ελέγχει τη χρήση που κάνουν οι χρήστες της σελίδας ούτε εγγυάται ότι το κάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Νομικής Ανακοίνωσης.

Ως παράδειγμα και χωρίς περιορισμό, ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για:

Από τα περιεχόμενα που εισήγαγαν, ειδικά τα δεδομένα και οι πληροφορίες που εισήχθησαν και αποστέλλονται στην Εταιρεία μέσω της Σελίδας ή της Σελίδας.

Η εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας στις σελίδες τρίτων, ή παράνομων, επιβλαβών δικαιωμάτων, βλαβερών και / ή επιβλαβών ενεργειών.

Η παραβίαση οποιασδήποτε από τις προηγούμενες υποχρεώσεις του χρήστη μπορεί να οδηγήσει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων που καλύπτονται από το νόμο και στην άσκηση των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών τους, πού-κοιμάσαι.com να είναι σε θέση να εξαλείψει ή να αποκλείσει το λογαριασμό του παραβάτη χρήστη, χωρίς τη δυνατότητα οποιασδήποτε αποζημίωσης για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

όπου-sleeping.com δεν συλλέγει άμεσα κανένα στοιχείο από τους χρήστες, οποιαδήποτε πληροφορία χρήστη θα αποκτάται από τρίτους (όπου ενδείκνυται το Google Analytics, το Adsense ή άλλα εργαλεία), οπότε η συμμόρφωση με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων πρέπει να εξεταστεί από αυτών των τρίτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνται πληροφορίες για προσωπικά ή στατιστικά δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση cookies, η χρήση αυτών θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος που ονομάζεται Πολιτική cookies υπάρχει στο παρόν και, ότι κάθε χρήστης πρέπει να διαβάσει, να αποδεχτεί και / ή να περιορίσει κατά την περιήγησή του, όπως ενημερώνεται ρητά από το banner σχετικά με τα cookies στον ιστότοπό μας και τις πρόσθετες πληροφορίες που εμφανίζονται σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν. Να είναι σε θέση να περιορίσει τον χρήστη τη λήψη COOKIES από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Αυτή η Νομική Ανακοίνωση είναι γραμμένη στα ισπανικά και υπόκειται στην ισχύουσα ισπανική νομοθεσία, η οποία θα ισχύει σε ό, τι δεν παρέχεται εδώ όσον αφορά την ερμηνεία, την εγκυρότητα και την εκτέλεση. πού-κοιμάσαι.com και ο Χρήστης, παραιτούμενος ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, υποβάλλει στα Δικαστήρια και τα Δικαστήρια της κατοικίας του Χρήστη για οποιαδήποτε διαμάχη μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την κατοικία του εκτός Ισπανία, πού-κοιμάσαι.com και ο Χρήστης παραπέμπει, παραιτούμενη ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στα δικαστήρια της Ισπανίας.

Δείτε Κουμπιά
Απόκρυψη κουμπιών